לפני שירגילוהו חבריו בדברים רעים

לפני שירגילוהו חבריו בדברים רעים

ומובא ב”ספר חסידים” (סי’ דש) כי בתחילת הבנתו של הילד, ילַמדו אביו או רבו אשר יש בורא בשמים, ולכשיגדל מעט ילַמדו שיש גן עדן וגיהנם וייעודם, וכל זה צריך להיות בהקדם האפשרי, מיד כאשר הילד בר הבנה, לפני שירגילוהו חבריו בדברים רעים. ע”כ.

חינוך תורני בלבד

והנה ידוע כי התורה “דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום” (משלי ג), ויש לפרש בס”ד כי הרוצה ללכת בדרכים נוחות וישרות, המובילות ל”שלום”, הוא הקדוש ברוך הוא אשר שמו – “שלום” (שבת י:), הדרך היא לחנך את ילדיו אך ורק בתורה, בחינוך התורני.

דהיינו לימוד תורה בלא עירוב שום נושאים ומקצועות אחרים, כי “בא זה ואיבד את זה” (ר’ כתובות סו:), שאין שני התחומים מסתדרים יחד.

כי נמשלה תורה לשמן (תנחומא אחרי סי’ י), מה שמן אינו מתערבב עם משקים אחרים, כן התורה אינה מסתדרת עם מקצועות אחרים (אלא אצל מי שכבר למד כל התורה כולה. ר’ רד”ק יהושע א, וע’ מנחות צט:).

וכן אמרו חז”ל (מדרש “שוחר טוב” תהלים קיט אות מ) כי נמשלה התורה לדבש, וכמו שחבית מלאה דבש, אם תכניס לתוכה דבר אחר יֵצא הדבש, כן התורה ככל שמכניס למוחו ידיעות זרות יוצאת התורה (וע’ לקו”מ ח”א סי’ קי ודו”ק).

היכן לחנך את הבנים

לכן צריכים להקפיד ביותר, לשלוח את הבנים למוסדות תורניים בלבד, בלא עירוב מקצועות אחרים כלל ועיקר, משום שאז יורד ערך התורה הקדושה בעיני התלמידים, המבחינים כי נלמדת היא כשאר מקצועות.

ואף אם אין זו כוונת המורים חלילה, זו המציאות, ותוצאותיה ניכרות בהרבה בחינות, והמבין יבין. לכן אין להתפשר בעניין זה כלל, ובעניין פרנסת בניו יבטח בה’ וחסד יסובבנו.

וישתדל שיהיו אותם מוסדות – בעלי נסיון מוצלח בחינוך, המקנים ידע תורני נרחב, בשילוב מידות טובות ודרך ארץ, למען יהיו הילדים גידולי הקודש, לפאר הוריהם ומשפחתם.

ועל ידי כך יתפאר בהם גם השם יתברך, ויקויים בהם מקרא שכתוב (ישעיה מט)  “עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר”.