מן הקצה אל הקצה

מן הקצה אל הקצה

ומכאן ואילך יהא אותו אדם – טוב לשמים וטוב לבריות, אהוב למעלה ונחמד למטה, כי מעשיו יהיו מונהגים על פי התורה, והיינו רק מעשים טובים, גמילות חסדים ועזרה לזולת. וכאשר עינינו הרואות ברבים מבעלי התשובה בזמננו, איך שהשתנו מן הקצה אל הקצה על ידי הבנת התכלית הנ”ל, אשריהם ישראל.

במה דברים אמורים, בעולם הזה, אך לעולם הבא – עין לא ראתה גודל הטובה והשכר שיהא לו אז, אין לתאר ואין לשער, מפני שעתה, בהבינו את התכלית ופעולתו על פיה, דהיינו שמירת תורה ומצוות, אם כן כל חייו לשם שמים (ר’ רמב”ם הל’ דעות סוף פ”ג).

ניצול הזמן כראוי

ובאמת אם נתבונן בזמננו הקצר עלי אדמות, וביכלתנו לנצל אותו, ניווכח לראות כי באמת איננו מנצלים אותו כראוי, מפני שהניצול הוא רק בכך שעסוקים אנו בעניינים רוחניים כנ”ל, וכשנבוא לחשבון הניצול – עלולים אנו להתאכזב.

שהרי שלוש התפילות ביום – אורכות כשעתיים, לימוד התורה עם שאר הברכות – גם כן כשעתיים, בסך הכל ארבע שעות ביממה מתוך עשרים וארבע, שישית בדיוק! אוי לה לאותה בושה! כי נמצא אם כן שהזקן בן השמונים – ניצל רק כשלוש עשרה שנה מחייו, אוי ואבוי!

רווח מלא

והנה קיימת עצה נפלאה, המסייעת בניצול הזמן באופן מירבי, והיא – לעשות הכל לשם שמים בלבד! זאת אומרת: לאכול, לישון, לעבוד, לדבר, להתעמל – הכל לשם שמים, בכדי שנהיה חיים ובריאים לעבודתו יתברך אנו ובני משפחותינו.

מי שזוהי מחשבתו כאשר עוסק הוא בענייני החול, נמצא כי עובד הוא את השם יתברך תמיד (כדברי הרמב”ם הנ”ל), ונמצא אם כן כי מנצל הוא עשרים וארבע שעות מתוך עשרים וארבע, רווח מלא! אשריו בעולם הזה וטוב לו בעולם הבא.