תינוקות שנשבו

תינוקות שנשבו

וגם אם מדובר בתינוקות שנשבו, או בחופשיים המסורתיים, שאינם בעלי אידאלים של כפירה אלא פשוט כך גדלו וחונכו ואינם מודעים לדרך התורה, מכל מקום משפיעים הם על הבא עמהם בקשרים, אם ירצה או לא ירצה, כי יצר הרע מסייע להשפעה זו.

וכן אמר דוד המלך ע”ה (תהלים קיט) “חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך”, לאלה בלבד חבר אני ולא למי שאינו כן.

אלא שמצב דורנו אינו מאפשר לכלל הציבור לנהוג כן, ולפיכך עיקר ההתרחקות מהם היא בכך שלא יתעניין במתרחש אצלם, לא על ידי דיבור עמהם ולא על ידי שמיעה מכלי התקשורת, וימעט ככל האפשר בישיבה ביניהם ושיחה עמהם.

דרך רשעים צַלֵחה?!

והמתעניינים בהם, פעמים רבות באים לפריקת עול, בִּרְאות יצרם הרע כי “דרך רשעים צלחה” (ירמיה יב). והאמת היא שאינם דומים הכופרים הנהנים מן העולם, אלא לאדם הנידון למוות, שנותנים לו בקשה אחרונה, בה יהנה לפני מותו, כמו שנאמר (משלי לא) “תנו שכר לאובד, ויין למרי נפש”.

כמו כן הרשעים, בעולם הזה נהנים ובעולם הבא יענשו לנצח, כי בעולם הבא – רע ומר גורלם ועונשיהם גדולים לאין שיעור, ורק שוטה לא יבין תעלומה זו, וכמו שנאמר (תהלים צב) “איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אוון” – שהם מצליחים למראית העין.

ומה סופם? – “להשמדם עדי עד”!, שיאכלו שְׂכרם בעולם הזה, ולעולם הבא לא ישאר בידם מאומה, ויהיו אך לחרפות ולדראון עולם (ור’ זוהר ויקרא ד”ט רע”א), ה’ יצילנו ויחזירנו במהרה בתשובה שלמה.

הרחק משכן רע

לכן אשרי המתרחק מן הרשעים, ומכל מי שאינו שת לבו לדבר השם יתברך, וכן לא מרבה בשיחה ובעסק עמהם, וכפי שהדריכו חז”ל ואמרו: “הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע” (אבות א). וב”ספר חסידים” (סי’ תתקפו) נאמר כי אף בכדי להחזירו למוטב – לא יתחבר אדם אל הרשע. ע”כ.

קירוב לבבות

ובודאי שמצוה גדולה וחובת השעה להשתדל להחזיר בני אדם בתשובה, אלא שלהתחבר אליהם אסור בשום אופן, כי היא סכנה גדולה ועצומה, ורבים חללים הפילה התחברות זו.

אלא ישתדל שהרשע יתחבר אליו, אל מנהגיו ומעשיו, ואל המקומות אליהם הולך הצדיק, ולא שהצדיק יתחבר אל הרשע אף לא בכדי להחזירו בתשובה, כך אמרו חז”ל: הוי מתלמידיו של אהרן… אוהב את הבריות ומקרבן לתורה (אבות א), את הבריות הוי מקרב לתורה, ולא את התורה אליהם.

(ומ”ש בזוהר תרומה דקכ”ח ע”ב שצריך הצדיק לרדוף אחרי הרשע לקרבו, אין המדובר בהתחברות אליו, אלא לרדוף אחריו ולהביאו אל הקדושה. ופשוט). אשרי מי שהולך את חכמים וצדיקים, אזי טוב יהיה לו כל הימים.